New items
Cyrillize it! : A Guide on Cyrillic typography for graphic designers = Kirillièiruj! : Gid po kirilličeskoj tipografike dlâ grafičeskih dizajnerov
Wykłady inaugurujące rok akademicki 2015/2016
Sztuka idzie na wolność : sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free : art in the Polish People's Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s
Uwierzyć w niemożliwe : o witrażach Teresy Marii Reklewskiej
My i oni : sztuka starożytna w Muzeum Narodowym w Warszawie = We and those before us : ancient art in the National Museum in Warsaw