New items
Stan Appenzeller : legendarna rzeczywistość i artystyczna wyobraźnia
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Tkaniny z grobu królowej Jadwigi
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi