New items
Samia Halaby : Centers of Energy
Cyrillize it! : A Guide on Cyrillic typography for graphic designers = Kirillièiruj! : Gid po kirilličeskoj tipografike dlâ grafičeskih dizajnerov
Mona Hatoum : Terra infirma
Representations of Femininity in American Genre Cinema : The Woman's Film, Film Noir, and Modern Horror
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej